I början av 2022 hjälpte ReSource Sverige det kommunägda avfallsbolaget SRV Återvinning AB att kartlägga ytemissioner av deponigas vid deras återvinningsanläggning i Gladö Kvarn i Huddinge. Att identifiera punktutsläpp från deponier kan vara utmanande för en verksamhet med stora ytor. En tydlig kartläggning av diffusa metangasutsläpp är därför ett praktiskt verktyg för att begränsa eventuella punktutsläpp och motivera åtgärder. Efter en undersökning som utfördes med hjälp av ReSource fältpersonal och mätinstrument kunde man ta fram en koncentrationskarta.

Koncentrationskartan kan ge viktig information ifall en verksamhet exempelvis planerar att lägga ny gasinfrastruktur eller åtgärda befintliga insamlingssystem. Trots att Sverige idag saknar ett tydligt krav för att identifiera, kvantifiera och åtgärda punktustläpp av deponigas, så har SRV tagit konkreta steg för att hantera eventuella ytutsläpp. Utifrån ett mer globalt perspektiv som tar hänsyn till vad som sägs i de Globala målen (#13) representerar denna mätning god praxis för en hälsosam drift.

Insamling av väderdata är lika viktigt som gasmätningar. Kombinationen av både väderdata och metanhalter kan härledas till källornas ursprung.

ReSource samarbetar med privata aktörer, industrier, offentliga verksamheter och forskningsinstitut. Så länge att det finns en vilja att tackla metangasemissioner så är vi rätt samarbetspartner.